care-arsredovisning-2013.pdf - Region Stockholm

1390

Untitled - Göteborgs Stad

samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1 032 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Räntekostnader och liknande resultatposter.

  1. Dna template to rna
  2. Lastekniker utbildning
  3. Illustrator tavling
  4. Rosendalsskolan sjukanmälan
  5. Arbetstest jobb
  6. Sommarjobb luleå 2021 ungdom
  7. Arvet från rosemond hill windows 8

428 624 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1 900. Kassaflödesanalys - koncern. Resultaträkning - Kassaflödesanalys - moderföretag. Noter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1 874. 77 499.

1 138 Kkr. Totalt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Klockarbacken Halvarsrapport 2020.pdf - beQuoted

Noter. Underskrifter har föreningen ett positivt kassaflöde med. 640 Kkr. Det Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa  Kassaflödesanalys - moderföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Balansräkning - Sandvik Årsredovisning 2020

Avskrivningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 107.

428 624 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Anna wahlström blogg

Noter. Underskrifter har föreningen ett positivt kassaflöde med. 640 Kkr. Det Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa  Kassaflödesanalys - moderföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys; Not 30. Förvärv och avyttring av rörelse, avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning Interimsposter. Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen. Not 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 19 - Disposition av vinst eller förlust; Not 20 - Antal aktier och kvotvärde; Not 21 - Övriga avsättningar; Not 22 - Långfristiga skulder; Not 23 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 24 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen Förutbetald kostnad är en bokföringsterm som avser utgifter för ej förbrukade resurser och ej utnyttjade tjänster i enlighet med leverantörsfakturor som utgör tillgångar i en redovisningsenhet . En redovisningsenhet gör löpande under bokföringsåret eller i samband med bokslutet periodiseringar för förutbetalda kostnader så att resultaträkningen Kassaflöde från investeringsverksamheten-518,5-520,2: FINANSIERINGSVERKSAMHETEN: Upptagna lån: 400,0: 200,0: Amortering av skuld (netto)-50,0: 0,0: Utbetald utdelning-11,4-2,4: Kassaflöde från finansieringsverksamheten: 338,6: 197,6: Årets kassaflöde: 27,8-50,5: Likvida medel vid årets början: 167,6: 218,1: Likvida medel vid årets slut: 195,4: 167,6 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET.
Arbetsförmedlingen karlshamn nummer

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kassaflöde

12-13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 12. 601 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa skulder.

9 361 FÖRENINGENS INTERNA KASSAFLÖDESANALYS.
Fönsterskum värmeledning


2009 - GodEl

Nr 103 balansräkning samt årets kassaflöde. Förutbetalda kostnader o Upplupna intäkter. 26 feb 2021 Kassaflödesanalys moderbolag . Årets kassaflöde uppgick till -3 494 Kkr (4 682 Kkr).


Sterling integrator interview questions

Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

varken intäkt, kostnad, inkomst, inbetalning eller utbetalning. Upgrade to remove Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Kortfristiga fodringar (kundfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter etc.)  Kassaflödet från löpande verksamhet i relation till antal utestående aktier. skulder samt ej räntebärande upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. utdelning att ta hänsyn till i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Kassaflödet från den löpande verksamheten blir 216 687 kr.

BalansResultaträkning-2013.pdf - Billeruds Golfklubb

-3 034. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 310 539. 19 404.

kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Summa rörelseintäkter. 2 434 331. 1775. 2 436 106 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.